O prezidiumi taro IRU, naachavel ple aktivitetia thaj mitingia an o Brisel. Palo mitingo e membroncar thaj ofisia an o Europakoro Konsilo thaj Europkairi Komisia, o Prezidenti taro IRU Zoran Dimov, barabutne e Stevo Balog Prezidenti taro IRU Parlamento thaj o viceprezidenti an o IRU Aguš Demirovski idž erati pali akahrin tari Romani organizacia "Romano Djivdipa" an o Brisel sine len mitingo e membroncar tari akaja organizacia.

Avdive an o Berlin - Germania sine oficialno mitingo maškar o Prezidento e IRU-ske Zoran Dimov, o Prezidento e IRU Parlamentosle Stivo Balog, e specialno ambasadorea thaj membro ki relacia e jaudiengere organizaciencar Dr Felix Klein.