Главна тема беше којх ќе го застапува ИРУ во Фондацијата ЕВЗ од Германија, чије место беше празно во Бордот на Сеќавањата.

На тој состанок беа перисутни и главните преставници од ЕВЗ Фондацијата , Гл.Директор Др Андреас Еберхарт и Шефот на Бордот Др Харалд Браун.

Во интерес на Ромската нација и Ромите од Европа и светот, и двете страни преговараа со медијаторство на ЕВЗ  преставниците и беше донесена одлука дека Зоран Димов ќе биде член во Бордот на ЕВЗ на местото преставник на ИРУ со мандат од 1 година.

Истовремено во овој историски момент од поново време за двете ИРУ, беше потпшишан Меморандом за соработка и заедничко делување помеѓу Претседателите на двете ИРУ и нивните делегати и членови.

Една од поважните содржини во тој Меморандум е и таа дека на следниот Конгрес на ИРУкаде е поставен и темета од страна на Гратан Пуксон и Демократската транзиција на ИРУ преку електронско гласање, а ќе се одржи во 2019 во Лондон, Британија, и двете ИРУ ќе настапат заедно како едно ИРУ на тој Конгрес, која знаќи како една нова и голема историска победа како на ИРУ така и на сите Роми во Светот.

Сега пресотанува само заедничко и здружено делување како на Нортмунд Рудевиќ и Зоран Димов , така и на нивното членство за подобра положба на Ромската нација насекаде во светот.