The final decision of the IRU Kris and its team has made on Tuesday on the 24th of January - 2017. 

The Document - Decision

On the 28th of August with a start from 11:00 the Video Conference of the Heads of the IRU Commissions began. 

All the heads of the IRU Commissions and Programs were there, they are: Zoran Dimov - Commission for the Holocaust and the moderator of the Conference (Macedonia), Rosita Gronfors - Chief of all Commissions and Head of the Women Program (Finland), Gregor Larlund - IRU Kris (Sweden), Agush Demirovski - Commission for Justice (Switzerland), Phien O'Reachtigan - Human Rights Commission (United Kingdom), Ajten Berlafa - Commission for Education (Sweden), Jasmina Ahmetaj - Commission for Culture (Slovenia), Monika Chorovic - Commission for Interventions (Austria), Khurram Khan - Commission for Finances and Budget (Pakistan), Ramush Muarem - Commission for Communication and Media (Macedonia), Grattan Puxon - Program for the Democratic Transition (United Kingdom) and Gerard Linder - Commission for Youth and Sports (Poland).  

Во рамките на активностите на ИРУ, своја Парламентарна сесија одржа во Скопје од 11 до 13 јули оваа година. Во деновинте на активностите, преставниците на ИРУ донесоа доста интересни дискусии како и заклучоци.

Еве кои се побитни точки на кои работеше ИРУ Парламентот деновиве: 

Во дебата каде беа повикани неколку амбасадаи во Р.М. свои видувања поради инциденти во матичните држави во врска со Ромите свој извештај поднесоа Амбасадата на Црна Гора каде преставена беше од Првиот секретар Селма Машовиќ, како и претсавникот на Руската Федерација г-дин Владимир Ткаченко.

Во продолжение се дискутираше за растечкиот бран на анти ромско расположение како во Европа и севтот.

Потоа се премина на гласање на измена во Статутот на ИРУ од Поглавје 5 за преименување на терминот Влада или Комесари, во Комисии, од причина што беше предложен поради неадекватното име и назив на тие функции.

Сите делегати едногласно ја изгласаа таа измена, и така одсега во ИРУ новата форма е Комисии и Комисионери, наместо досегашните „Министери„ или „Комесари„

After the end of the 10th Congress of the IRU in Skopje, which was held from the 18th to the 20th of March 2016, where its attended by over 70 delegates from 35 countries from 5 continents, was elected new leadership, officially confirmed its validity after all the flat and unfounded reactions by illegitimate "IRU - Latvia - Riga" headed by Nortmund Rudovic and Dorin Cioaba and his "Romanian IRU."