I Internacionalno Romani Unia - IRU plo butikeripa an o momenti si upral i funda thaj principia taro IRU Statuto.

 

IRU Kabineto

 • IRU Prezidiumi
  • Prezidento
  • štar Viceprezidentia
  • Generalno sekretaro
 • IRU Parlamento
  • Prezidento,
  • duj Viceprezidentia thaj
  • Gen.Sekretaro an o IRU Parlamento

 • IRU Kris
  • Prezidento thaj
  • 4 membria

 

Ko pervazia taro IRU si i Komisia vaš Demokratikani Tranzicia - Prezidento thaj 10 aver membrora an i komisia.