Интернационалната Ромска Унија - ИРУ, својата поставеност во моментот е врз начелата и принципите на ИРУ Статусот.

 

Кабинет на ИРУ

 • ИРУ Претседателство
  • Претседател
  • четири Потпретседатели
  • Генерален секретар
 • ИРУ Парламент
  • Претседател,
  • двајца  Потпреседатели и
  • Генерален секретар на ИРУ Парламент

 • ИРУ Крис
  • Претседател и
  • 4 членови

 

Воедно во рамките на ИРУ има и Комисија за Демократска транзиција - Претседател на таа комисија и 10 други членови на комисијата.