18-20 Март 2016 година во Скопје, Р.Македонија. Во присуство на околу 100 делегати и членови на ИРУ од 40 држави, за Претседател на ИРУ е избран Зоран Димов. Покрај тоа избрано е ново раководство на ИРУ Парламентот чиј претседател е Стиво Балог од Австрија. Донесени се и неколку декларации меѓу кои една од најважните Декларација за Демкртаска Транзиција - електронско гласање и формирање на Комисија за Демократска Транзиција чиј Претседател е назначен Гратан Пуксон од Велика Британија, кој е воедно и Прв генерален секретар на ИРУ избран во Лондон 1971 година.