Октомври 2008 Загреб - Р.Хрватска, во присуство на над 300 делегати од 28 држави се објави акциониот план за Ромската нација, за ромска институционална застапеност.