8 и 9 Октомври 2004 во Ланчиано - Италија. Присуствуваа повеќе од 200 делегати од 39 држави, и како нов Претседател на ИРУ е избран Станислав Станкијевич од Полска, додкеа како нов претседател на ИРУ Парламентот е избран Драган Јевремовиќ од Австрија. Формирана е и Комисија за заштита на правата на семејствата, жената и децата.