Инаку ИРУ се обврзува да му помага на АРС  со културни настани во врска со Ромската култура и наследство. Исто да биде линк помеѓу АРС  и Ромските заедници во државите каде што АРС  нема присуство, и да помага на АРС  да им помогне на овие заедници. 

Истовремено АРС  се обврзува да биде врска помеѓу ИРУ и Ромските заедници во САД, и да му помогне на ИРУ да контактира и да помага на тие заедници. 

АРС  се обврзува да му помогне на ИРУ и да работи со разни власти и институции во САД (пр. ОН).