При исцрпниот извештај од сите присутни шефови и заменици на шефови на Комисиите, каде секој од нив ја презентираше својата Стратегија и план во периодот кои доаѓа.

Во деталниот индивидуален извештај секој шеф или заменик шаф на стратегијата ја напомена интенцијата кон тоа на што ќе се стреми секоја стратегија посебно.

Грегор Лурсун како извештај го даде своето објаснување за делување на Програмата за традиционалниот ИРУ Ромски Крис. Меѓудругото напомена дека битна е и тесна соработка и со Комисијата за Правда која ја води Агуш Демировски.

Агуш Демировски како Шеф на Комисијата за Правда покрај другото во својата Стратегија го промовираше и делот каде се залага за наименување на Ромски Омбдусман.

Рамуш Муарем, Шеф на Комисијата за Медиуми и комуникација ја презентираше својата програма и важноста од тоа која форма на комуникација и медиумска кампања треба да биде насочена ИРУ

Моника Чоровиќ  во име на шефот на Комисијата за Интервенции Стеван Радул Балог, ја презентира истата Стратегија и воедно напомена дека е потребна координација со сите членови и делегати на ИРУ насекда низ светот, поради сензибилноста на оваа Комисија и нејзината мобилна активност.

Јасмина Ахметај ја презентираше Стратегијата за Култура и направи кус осврт за тоа на кои полиња ќе биде насочена оваа Стратегиа во периодот кој доаѓа.

 

Пиен О Реахтиган - Комисија за Човекови Права, исто во својето излагање ги потенцираше пунктовите на кои ќе работи оваа Комисија, и напомена дека во зависнот од состојбите оваа стратегија може и да се надгради и дополни.

Ајтен Берафла како шеф на Комисијата за образование, го истакна сегментот од ова поле, каде ќе треба многу работа, труд и координација за да може ИРУ и Комисијата ги псотигнат саканите резултати.

Герард Линдер како Шеф на Комисијата за млади и спорт, ги опфрати сите точки тесно поврзани за активитет и напомена поголемо внимание и афирмација како на младите така и на ромскиот спорт и спортисити на интернационално, национално и локално ниво.

Кхурам Кхам од Комисијата за Финансии и Буџет ја презентираше Стратегијака како и плановите на кој начин ИРУ во иднина ќе биде стабилно финансиски и економска организација

Гратан Пуксон во својата Програма за ДТ ги нотираѓе трите фази за подобра имплементација и реализација на истите активности во врска со ДТ.

Свој сублимат и видување дадоа како Шефот на сите Комисии Розита Грофсон воедно и презентација на Програмата за жената Ромка. така и свое видување и дополнување даде и претседателот на ИРУ како и шеф на Комисјата за Холокауст, Зоран Димов.

На крај на оваа Видео Конфернеција се даде заклучок, дека ваков вид на комуникации и состаноци се многу ефективни, каде може да се постигне сето она кое е зацртано и со ваков вид на комунуикација меѓу членовите на ИРУ, и воедно економски многу поисплатливо. Сепак заклучено е дека на следната видео Конференција која ќе се одржи најверојатно на 11.09.2016 - Недела,  ќе се дискутира за Идниот состанок на Шефовите на Комисииите кој треба да се одржи според договоренотона 29 и 30 септември 2016 година во Стокхолм, Шведска.

Видео Конференцијата беше затворена околу 14 часот